صدای امروز سران فتنه، همنوایی با داعش، آمریکا و اسرائیل است

صدای امروز سران فتنه، همنوایی با داعش، آمریکا و اسرائیل است

حجت الاسلام نیک بین گفت: سران فتنه ای که امروز صداهای آن ها همنوایی با آمریکایی ها، داعشی ها و اسرائیلی ها به گوش می رسد و طبل رسوایی آنها همه عالم و آدم را پر کرده، انقلاب را تا نزدیکی سقوط بردند و این مردم بودند که پای انقلاب ماندند.؛