مجوز ارتقاء دانشکده پرستاری به  علوم پزشکی کاشمر صادر شد

مجوز ارتقاء دانشکده پرستاری به علوم پزشکی کاشمر صادر شد

به گزارش رسانه کوهسرخ به نقل از پایگاه خبری وزارت بهداشت در دویست و هشتاد نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی با تاسیس دانشکده‌های علوم پزشکی فردوس و کاشمر موافقت گردید. این جلسه در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱برگزار گردیده و وزارت بهداشت ۶خرداد۱۴۰۲ مصوبات جلسه را انتشار داده است.