میزان بارش ثبت شده  در ایستگاههای تابعه اداره هواشناسی کاشمر

میزان بارش ثبت شده در ایستگاههای تابعه اداره هواشناسی کاشمر

در 48 ساعت گذشته ، ساعت 9:00 مورخه 30 فروردین ۱۴۰۱ ایستگاه کاشمر8.0 میلیمتر ایستگاه خلیل آباد 11.0میلیمتر ایستگاه ریوش 31.5 میلیمتر ایستگاه اکبر آباد 36.5 میلیمتر ایستگاه تنورجه 31.0 میلیمتر ایستگاه مهدی آباد 23.5 میلیمتر ایستگاه قوچ پلنگ 13.0 روابط عمومی اداره هواشناسی کاشمر