تسطیح محور روستایی کلاته تیمور

تسطیح محور روستایی کلاته تیمور

تسطیح و مرمت آبردگی محور روستایی کلاته تیمور بر اثر بارندگیهای روز گذشتهتوسط اکیپ اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای کاشمر کوهسرخ خلیل آباد