مهربانی

مهربانی

همه‌چیز جهان تکراريست جـز مهربانی...؛