غربالگری شنوایی و بینایی ۱۵۰۰ کودک  ۳ تا ۶  سال  کوهسرخی

غربالگری شنوایی و بینایی ۱۵۰۰ کودک ۳ تا ۶ سال کوهسرخی

رئیس بهزیستی‌ کوهسرخ : ۱۵۰۰ کودک ۳ تا ۶ سال کوهسرخی غربالگری شنوایی و بینایی شدند. به گزارش روابط عمومی بهزیستی‌ کوهسرخ، طرح غربالگری شنوایی و بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال در ۲۸ روستا و شهر ریوش به صورت رایگان انجام شد .مهدی بیدل بختیاری رئیس بهزیستی‌ کوهسرخ گفت: این طرح هر ساله به